Ceník

Ubytovací řád naleznete zde

STORNO PODMÍNKY

1.Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel hotelu).

2.Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

3.Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

4.Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 7 dnů po objednání pobytu. Záloha činí 30% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5.V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vrácena nebo formou voucheru vystavena s půlroční platností, při pozdním zrušení zůstává ubytovateli.

 6.V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.  

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

1.Ubytovatel se zavazuje k navrácení uhrazené zálohy v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem. 

2.Při zrušení rezervace 29 –7 dní před příjezdem bude za uhrazenou zálohu vystaven voucher s platností 6 měsíců

5.Při zrušení rezervace 6 dnů před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtována celá výše uhrazené zálohy. 

6.Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu v den příjezdu. 

7.Stornopoplatek je smluvní pokutou.V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje a je vystaven voucher. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.